Rabu, 16 Maret 2011

Alfabet AL-QUR'AN part 1

A
Adab berpakaian, makan dan minum (7:31-33)
Adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi saw. (33:53-58)
Adab mendengar pembacaan al-Qur'an dan berdzikir (7:203-206)
Adab pergaulan orang-orang Mu'min terhadap Rasul saw. (24:62-64)
Adam dan godaan Iblis (38:71-88)
Agama Islam bukanlah agama yang sempit (22:78)
Agama Nabi Ibrahim as. (2:130-141)
Agama yang dibawa Nabi-nabi adalah satu (23:51-118)
Ahli Kitab berpecah belah menghadapi Muhammad saw. sedang ajaran yang dibawanya adalah wajar (98:1-8)
Ajakan kepada agama Tauhid---'Millatu Ibrahim' (3:64-68)
Ajakan mempersekutukan Tuhan harus ditentang sekalipun datangnya dari ibu bapak (29:8-9)
Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia (70:19-35)
Akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad saw. (3:159-164)
Akibat kekafiran dan buah keimanan (4:150-152)
Akibat kufur kepada ni'mat Allah serta mempersekutukan-Nya (14:28-30)
Akibat tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah swt. (18:54-59)
Akibat yang buruk dan yang baik dari perbuatan manusia (30:41-45)
Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran (14:13-21)
Akibat yang diderita ummat dahulu yang membangkang terhadap kebenaran (37:71-74)
Alam itu merupakan suatu kesatuan yang membuktikan kekuasaan Maha Pencipta (16:3-21)
Alam langit dipelihara dari gangguan syaithan (37:1-10)
Allah adalah Pencipta, Penguasa, dan Pemberi Rahmat (35:1-4)
Allah akan memperkenankan do'a hamba-Nya (40:60)
Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat dan yang sesuai dengan suatu masa (16:101-103)
Allah memaafkan sebagian besar dosa hamba-hamba-Nya (42:30-37)
Allah memberikan pembalasan kepada amal seseorang menurut niatnya (42:20-29)
Allah menentukan kadar rezki hamba-Nya (39:52)
Allah menentukan rezki tiap-tiap makhluk (29:60-63)
Allah mengabulkan permohonan Nabi Nuh as. (37:75-82)
Allah mengatur pemberian rezki dan penggunaannya (30:37-40)
Allah menciptakan langit dan bumi dalam beberapa periode (41:9-12)
Allah mengutus Muhammad saw. kepada ummatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-rasul kepada ummat mereka (13:30)
Allah meridhai orang-orang yang mengadakan Bai'aturridhwan dan menjanjikan kemenangan bagi kaum Muslimin (48:18-26)
Allah Pelindung dari segala kejahatan (113:1-5)
Allah Pelindung manusia dari kejahatan bisikan syaithan dan manusia (114:1-6)
Allah sekali-kali tidak menyamakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk (68:34-52)
Allah telah menimpakan cobaan kepada orang-orang Kafir sebagai yang ditimpakan kepada pemilik-pemilik kebun (68:17-33)
Allah Yang Berkuasa dan Yang Menentukan (2:163-171)
Allah Yang Kuasa menciptakan manusia, kuasa pula membangkitkannya (86:5-10)
Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan berita gembira bagi orang-orang Mu'min (27:1-5)
Al-Qur'an adalah peringatan untuk seluruh manusia (25:1-34)
Al-Qur'an adalah sebagai peringatan untuk seluruh ummat manusia (42:7-9)
Al-Qur'an adalah wahyu dari Tuhan (32:1-30)
Al-Qur'an benar-benar wahyu Allah (69:38-52)
Al-Qur'an bukanlah ciptaan Muhammad saw. (32:1-3)
Al-Qur'an dan Kitab-kitab sebelumnya (3:1-9)
Al-Qur'an dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab (26:192-227)
Al-Qur'an diturunkan sebagai peringatan bagi manusia (20:1-8)
Al-Qur'an kitab yang menggoncangkan dunia (13:31)
Al-Qur'an menunjuki semua ummat manusia ke jalan yang terang (14:1-3)
Al-Qur'an mensucikan jiwa manusia (29:45-55)
Al-Qur'an pemisah antara yang haq dan yang bathil (86:11-17)
Al-Qur'an petunjuk ke jalan yang benar (17:9-12)
Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk dan penawar (41:33-54)
Al-Qur'anul Karim menjamin suksesnya orang-orang yang beriman (31:1-11)
Amat celakalah penimbun harta yang tidak menafkahkannya di jalan Allah (104:1-9)
Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri (18:103-106)
Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti (103:1-3)
Amat terpujilah Allah dan amat sempurnalah ilmu-Nya (34:1-9)
Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi (3:10-17)(67:16-30)
Ancaman Allah terhadap orang yang lalai dan bermegah-megahan (102:1-8)
Ancaman Allah terhadap perbuatan-perbuatan durhaka (55:31-45)
Ancaman-ancaman terhadap orang-orang Munafiq, dan orang-orang yang membuat kerusuhan di Madinah (33:60-62)
Ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak (18:1-8)
Ancaman terhadap orang-orang Munafiq dan orang-orang murtad (47:20-38)
Ancaman terhadap orang-orang Kafir (33:64-68)
Ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit (50:36-45)
Ancaman terhadap orang yang curang dalam menakar dan menimbang (83:1-6)
Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi di Hari Kiamat terhadap perbuatan di dunia (41:19-25)
Anjuran Allah agar mengadakan perlawatan di muka bumi untuk membuktikan kekuasaan Allah (35:44-45)
Anjuran berkawin (24:32-33)
Anjuran berwasiat dengan persaksian (5:106-108)
Anjuran kepada orang-orang Mu'min dan janji Allah terhadap mereka (9:71-72)
Anjuran membelanjakan harta (2:254)
Anjuran memperhatikan alam semesta (88:17-26)
Anjuran memperhatikan tamsil ibarat yang terdapat dalam al-Qur'an (30:58-60)
Anugerah Allah yang terbesar dan perintah-Nya kepada Nabi Muhammad saw. (15:87-99)
Arti keesaan Tuhan (112:1-4)
Ayat-ayat Allah sebagai penawar hati Nabi Muhammad saw. (22:42-48)
Ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad saw. (3:176-179)
Ayat Kursi (2:255)
Azab Allah kepada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah (105:1-5)
Azab Allah pasti datang pada waktunya (29:53-55)
Azab atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka (56:41-74)
Azab-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan kebenaran dan balasan kepada orang-orang yang bertaqwa (77:27-50)
Azab bagi orang-orang Musyrik dan pahala bagi orang-orang Mu'min (18:102-108)
Azab bagi orang-orang yang menentang para Nabi dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya (19:66-87)
Azab terhadap orang-orang yang menentang Nabi (38:55-70)
Azab yang diderita orang-orang Kafir di akhirat (67:6-11)
Azab yang ditimpakan kepada kaum Nuh as. (71:25-28)
Azab yang ditimpakan kepada Samiri (20:97-98)
Azab yang menghinakan akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah (70:36-44)

B
Bagaimana cara membantah keingkaran kaum Musyrikin (17:49-57)
Bagaimana menghadapi berita yang dibawa orang fasiq (49:6-8)
Balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan tingkatan-tingkatan balasan-balasan itu (76:5-22)
Balasan bagi orang-orang yang bertaqwa (16:30-32)
Balasan kepada golongan kanan (56:27-40)
Balasan kepada orang-orang yang paling dahulu beriman (56:11-26)
Balasan terhadap amal yang baik dan perbuatan jelek (50:30-35)
Balasan terhadap orang-orang yang mati dalam berhijrah di jalan Allah (22:58-62)
Balasan terhadap orang yang berdosa dan pahala bagi orang yang bertaqwa (54:47-55)
Balasan terhadap orang yang beriman dan beramal shaleh (2:25)(22:14)
Balasan terhadap orang yang bertaqwa (78:31-37)
Balasan terhadap orang yang durhaka (78:21-30)
Bani Israil mengingkari janjinya dengan Allah (2:83-86)
Bani Israil mengingkari kerasulan Muhammad saw. sesudah mereka mengetahui bukti-bukti kebenarannya (45:16-21)
Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat Ahli Kitab yang keliru (3:93-120)
Bantahan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang Kafir kepada Nabi Muhammad saw. (68:1-16)
Bantahan al-Qur'an tentang kepercayaan Tuhan mempunyai anak (43:81-89)
Bantahan-bantahan Allah terhadap oceh-ocehan kaum Musyrikin (52:29-47)
Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan (3:93-99)
Bantuan Allah kepada kaum Muslimin dalam peperangan Ahzab (33:9-25)
Beberapa Al-Asmaa al-Husnaa (59:22-24)
Beberapa hukum perkawinan (4:22-28)
Beberapa hukum Syari'at (2:215-252)
Beberapa hukum yang berhubungan dengan shalat Jum'at (62:9-11)
Beberapa keburukan orang munafiq (4:137-147)
Beberapa kejadian pada Hari Kiamat dan kedurhakaan Iblis (18:47-53)
Beberapa ketentuan dalam Islam (58:1-22)
Beberapa ketentuan dalam keadaan perang (60:1-13)
Beberapa ketentuan Islam tentang hukum perkawinan (33:49-52)
Beberapa ketentuan tentang thalaaq dan 'iddah (65:1-7)
Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa as. sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad saw. (17:101-111)
Beberapa kisah tentang Isa as. (5:110-120)
Beberapa ni'mat Allah swt. yang dapat dirasakan di dunia (55:1-30)
Beberapa ni'mat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya (14:32-34)
Beberapa ni'mat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad saw. (93:1-11)
Beberapa orang Nabi pilihan (38:45-48)
Beberapa peraturan hidup bersuami-istri (4:34-35)
Beberapa peringatan (59:18-21)
Beberapa peringatan dan ajaran tentang moral (20:128-135)
Beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israil (2:40-48)
Beberapa peristiwa yang terjadi pada Hari Kiamat (39:67-75)
Beberapa petunjuk bagi kaum Muslimin (73:20)
Beberapa petunjuk dalam berda'wah (74:1-10)
Beberapa petunjuk lainnya untuk Nabi Muhammad saw. (73:10-19)
Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam (13:18-24)
Beberapa sifat orang-orang Munafiq (3:165-168)
Beberapa sifat yang dipandang sebagai mendustakan agama (107:1-7)
Beberapa tata krama pergaulan (17:23-41)
Beberapa tuntutan tentang kehidupan rumah tangga (66:1-9)
Berhala tidak patut disembah (7:194-198)
Beribadat kepada Allah dengan hati yang penuh keikhlasan (39:1-9)
Berita kehancuran musuh Nabi Muhammad saw. (54:1-8)
Berita kemenangan bangsa Romawi, Ahli Kitab, atas bangsa Persia, Musyrik (30:1-7)
Berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah swt. (2:189-195)
Berlaku telitilah mengambil suatu tindakan (4:94)
Bersabar dan memberi maaf lebih baik daripada mengambil pembalasan (42:39-43)
Bertasbih dan mensucikan diri adalah pangkal keberuntungan (87:1-19)
Besi adalah karunia Allah yang merupakan pokok kekuatan untuk membela agama Allah dan memenuhi keperluan hidup (57:25-26)
Bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta (16:1-128)
Bukti-bukti kebesaran Allah swt. yang terdapat pada alam semesta (30:20-27)
Bukti-bukti keesaan Allah swt. (37:1-182)
Bukti-bukti kekuasaan Allah dan kesempurnaan ilmu-Nya (13:1-10)
Bukti-bukti kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang Musyrik (10:31-36)
Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah swt. (3:26-27)
Bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah swt. (11:1-83)
Bukti-bukti kekuasaan Tuhan (2:28-29)
Bukti-bukti kesalahan kepercayaan orang-orang Musyrik (21:21-47)
Bukti-bukti tentang adanya Allah swt. pada alam semesta (45:1-37)
Bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, menghidupkan yang mati dan keadaan manusia pada Hari Kiamat (30:50-57)
Bukti cinta kepada Allah swt. (3:31-32)
Bukti kebenaran Allah yang mengharuskan kita memuji dan mensyukurinya (28:71-73)
Bukti kebenaran Hari Berbangkit dan penggolongan manusia pada hari itu kepada Mu'min dan Kafir (30:11-19)
Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati (7:57-58)

C
Cara berdebat dengan orang-orang yang bukan Islam (29:46-52)
Cara bergaul dengan istri (4:19-21)
Cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya (2:261-286)
Cara menghadapi orang-orang munafiq (4:88-91)
Cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum Muslimin (49:9-10)
Cara Nabi Ibrahim as. memimpin kaumnya kepada agama Tauhid (6:74-83)
Cara pembagian ghanimah terserah kepada Allah dan Rasul (8:1)(8:41)
Cara wahyu diturunkan kepada Rasul (42:51-53)
Celaan-celaan Allah kepada kaum Musyrikin yang mengharapkan syafaat dari Malaikat (53:26-30)
Celaan terhadap manusia yang durhaka kepada Allah (82:1-9)
Celaan terhadap orang-orang yang membantah Tuhan (22:3-4)
Celaan terhadap orang-orang yang takut berperang (48:11-17)
Celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendirian (22:11-13)
Celaan terhadap orang yang membantah Tuhan karena kesombongan dan untuk menyesatkan orang lain (22:8-10)
Celaan terhadap perundingan rahasia untuk memusuhi Islam (58:7-10)
Celakalah orang-orang Musyrik (18:102)
Cinta perdamaian dan keharusan mempertebal semangat jihad (8:61-75)
Ciri-ciri iman yang sebenarnya (49:14-18)
Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran (2:153-157)
Cobaan itu adalah perlu (29:1-5)
Cobaan itu adalah ukuran bagi sempurna atau tidaknya iman seseorang (29:1-44)
Cobaan terhadap Nabi Hud as. dan Nabi Shaleh as. (29:38)
Cobaan terhadap Nabi Ibrahim as. dan Nabi Luth as. (29:16-35)
Cobaan terhadap Nabi Musa as. (29:39)
Cobaan terhadap Nabi Syu'aib as. (29:36-37)
Contoh-contoh tentang isteri yang tidak baik dan isteri yang baik (66:10-12)

D
Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui kekuasaan Allah (29:64-66)
Dalil-dalil tentang keesaan Allah (6:1-3)
Dasar-dasar akhlaqul-karimah (7:199-202)
Dasar-dasar da'wah dan sikap Islam terhadap lawan (16:125-128)
Dasar-dasar pemerintahan (4:58-70)
Dasar-dasar untuk menerapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya (4:15-18)
Da'wah Islam (10:104-109)
Da'wah Yusuf dalam penjara (12:36-42)
Derajat seseorang seimbang dengan amalnya (6:130-136)
Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah (13:25-27)
Di hari berbangkit manusia melihat balasan perbuatannya biarpun yang sebesar dzarrah (99:1-8)
Di Hari Kiamat itu teringatlah manusia akan perbuatannya di dunia (79:34-46)
Di kala terjadi peristiwa-peristiwa besar pada Hari Kiamat, tahulah tiap-tiap jiwa apa yang telah dikerjakannya waktu di dunia (81:1-14)
Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya (5:51-63)
Do'a agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang zalim, pedoman dalam menghadapi lawan dan perintah berlindung dari godaan-godaan syaithan (23:93-100)
Do'a Yusuf as. (12:101)
Dua macam mu'jizat Musa as. (20:17-23)
Dzulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj (18:83-101)

E
Ejekan-ejekan terhadap orang-orang Mu'min di dunia dan balasannya di akhirat (83:29-36)

F
Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya (3:190-195)
Firman Allah yang membesarkan hati Nabi Muhammad saw. (6:33-37)

G
Gambaran Syurga (13:35)
Gambaran tentang kekuasaan Allah di Hari Kiamat (39:64-75)
Gerak-gerik manusia dan perkataannya dicatat oleh para Malaikat (50:16-29)
Golongan Kafir (2:6-7)
Golongan kanan, golongan kiri dan orang-orang yang paling dahulu beriman (56:8-10)
Golongan Mu'min (2:1-5)
Golongan Munafiq (2:8-20)
Gunanya al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad saw. (36:1-6)

H
Haji (2:196-203)
Haji, manasik dan syi'arnya (22:26-37)
Hanya Allah-lah yang dapat memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beriman (28:56-57)
Hanya Allah-lah yang Maha Kaya dan Terpuji (35:15-17)
Hanya Allah-lah yang mengetahui waktu datangnya Hari Kiamat (7:187-188)(33:63)
Hanya Allah sendiri yang berhak menentukan segala sesuatu (28:68-70)
Hanya kepada Allah orang-orang Mu'min bertawakkal (39:38-40)
Hanya orang Munafiq-lah yang tidak mau berperang (9:44-57)
Hanya orang-orang yang berpengetahuanlah yang sebenar-benarnya takut kepada Allah (35:27-28)
Hanya orang-orang yang memahami kitab Allah, mendirikan shalat dan bernafkah di jalan Allah itulah yang mengharap pahala yang kekal (35:29-31)
Hardikan Musa as. terhadap Samiri (20:95-96)
Hari berbangkit (50:1-45)(78:1-40)
Hari Kiamat dan huru haranya (75:1-40)
Hasutan-hasutan orang-orang Munafiq dan ancaman Allah terhadap mereka (9:67-70)
Hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi (64:11-18)
Hawa nafsu memecah belah manusia (23:51-56)
Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan (13:38)
Hidup manusia penuh dengan perjuangan (90:1-20)
Hikmah diutusnya para Rasul dan pelbagai cobaan bagi para pengikutnya (2:211-214)
Hikmah-hikmah dari perbuatan Khidhr (18:78-82)
Hubungan antara orang Islam dan orang Kafir yang tidak memusuhi Islam tidak dilarang (60:7-9)
Hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung (33:37-40)
Hukum fai-i (59:6-10)
Hukum-hukum perzinaan dan hukum-hukum pergaulan (24:1-64)
Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw. membawa kebahagiaan bagi ummat manusia (65:8-12)
Hukum kekeluargaan haruslah berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul (33:1-8)
Hukum keluarga (4:1-35)
Hukum Li'an (24:6-10)
Hukum membunuh seorang Muslim (4:92-93)
Hukum menuduh wanita yang baik-baik berzina (24:4-5)
Hukum perang dalam Islam (2:216-218)
Hukum perzinaan (24:1-3)
Hukum terhadap penantang Allah (14:42-52)
Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan (5:33-40)
Hukum riba (2:275-281)
Hukum zhihar dan kedudukan anak angkat (33:4-5)(58:1-6)

I
Ikrar orang Munafiq tak dapat dipercaya (9:75-78)
Iman di waktu azab telah datang tidak berguna lagi (40:84-85)
Islam adalah agama fitrah (30:28-40)
Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan (4:29-33)
Islamnya jin setelah mendengar al-Qur'an (72:1-19)
Israa' dari Mekkah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad saw. (17:1)
Isyarat kepada ummat Islam sebagai ummat yang akan menjadi besar (17:1-111)
Izin berperang bagi orang-orang Mu'min (22:38-41)

J
Jalan untuk mencapai kemenangan (61:1-14)
Jaminan Allah tentang kemurnian Al-Qur'an (10:37-53)
Jaminan Allah terhadap keamanan tanah suci (29:67-69)
Jaminan Allah terhadap kemurnian al-Qur'an dan kejayaan Islam (15:1-15)
Janji Allah akan memenangkan Muhammad saw. atas kaumnya (28:85-88)
Janji Allah pasti datang (35:5-7)
Janji-janji Allah kepada orang-orang Mu'min (67:12-15)
Janji para Nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad saw. (3:81-92)
Janji prasetia kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam (5:1-5)

K
Kabar gembira kepada Nabi Muhammad saw. dan kaum Muslimin (48:1-7)
Kabar gembira untuk orang-orang beriman (29:56-59)
Kabar gembira tentang kelahiran Ishaq (37:112-113)
Karena kaum Musyrikin tetap ingkar, Allah mendatangkan azab yang besar (44:15-16)
Kaum Musyrikin beserta sembahan-sembahannya tidak berdaya (37:161-170)
Kaum Musyrikin diazab oleh Tuhan dengan hukuman kelaparan sebagai hukuman yang ringan (44:1-14)
Kaum Musyrikin mengakui bahwa Allah-lah Pencipta langit dan bumi, kendatipun mereka menyembah berhala (43:1-15)
Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman (17:58-60)
Kaum yang menentang Nabi Muhammad saw. akan hancur seperti halnya kaum yang menentang Nabi-nabi zaman dahulu (30:8-10)
Keadaan manusia di hari keputusan (77:1-50)
Keadaan manusia di saat sakaratul maut (75:26-35)
Keadaan manusia yang tidak membenarkan al-Qur'an pada Hari Kiamat (25:21-34)
Keadaan orang-orang Kafir di dalam neraka dan balasan terhadap orang-orang yang beriman (22:19-25)
Keadaan orang-orang Mu'min di Hari Kiamat (36:51-59)
Keadaan orang-orang Mu'min di Syurga (37:40-70)
Keadaan orang-orang Munafiq yang tidak mau turut berjihad (9:81-83)
Keadaan orang-orang Musyrik di akhirat (37:20-39)
Keadaan orang-orang yang berbakti kepada Allah pada Hari Kiamat (83:18-28)
Keadaan orang-orang yang durhaka pada Hari Kiamat (83:7-17)
Keadaan pada Hari Kiamat (20:105-114)
Keadaan penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga (88:1-16)
Keagungan Allah dan persaksian-Nya atas kenabian Muhammad saw. (6:12-21)
Kebahagiaan yang dini'mati oleh penduduk syurga dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk neraka (43:68-80)
Kebakhilan dan dusta serta balasannya (3:180-189)
Kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri (13:11)
Kebanyakan orang Kafir pasti mendapat azab karena tidak mengindahkan peringatan Allah (36:7-10)
Kebenaran Allah dan tidak berdayanya sembahan-sembahan selain Allah (35:38-43)
Kebenaran Al-Qur'an (13:1-17)
Kebenaran mimpi Nabi Muhammad saw. memasuki Mekkah akan terbukti (48:27-28)
Kebenaran pemberitaan al-Qur'an tentang peristiwa yang akan terjadi (30:1-10)
Kebenaran tauhid dan kebathilan syirik (46:1-14)
Kebenaran wahyu (11:12-24)
Kebenaran wahyu, akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala (6:93-110)
Keburukan-keburukan orang Yahudi (3:75-78)
Kecelakaanlah bagi orang yang mendustakan wahyu (45:1-11)
Kedahsyatan Hari Kiamat (22:1-2)
Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya dengan cara istidraj (7:180-186)
Kedudukan hubungan darah dalam hukum waris (33:6-8)
Keengganan bangsa Yahudi menta'ati perintah Nabi Musa as. memasuki Palestina dan akibatnya (5:20-26)
Keengganan orang Munafiq untuk berjihad dan pahala orang yang berjihad (9:86-90)
Keengganan sebahagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum Muslimin (8:5-14)
Keesaan dan Kekuasaan Allah (2:21-39)(3:1-32)
Keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang (2:142-214)
Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki (19:16-22)
Kehancuran Bani Israil karena tidak mengikuti ajaran Taurat (17:4-8)
Kehancuran Fir'aun (54:41-42)
Kehancuran Fir'aun hendaklah menjadi pelajaran bagi ummat yang datang kemudian (43:46-56)
Kehancuran kaum 'Aad (46:21-28)(54:18-22)
Kehancuran kaum Luth (54:33-40)
Kehancuran kaum Nuh as. (54:9-17)
Kehancuran kaum Tsamud (54:23-32)
Kehancuran orang yang mendustakan kebenaran dan pertanggungan jawab masing-masing manusia atas perbuatannya (53:33-62)
Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan sesuatu hukum (4:105-115)
Keharusan berlaku adil (4:135-136)
Keharusan bersabar, bertasbih dan bersembahyang malam (52:48-49)
Keharusan bersikap tegas terhadap orang-orang Kafir dan Munafiq (9:73-74)
Keharusan bertakwa (4:131-134)
Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga (4:127-130)
Keharusan mengingat Allah (33:41-44)
Keharusan menjaga kebenaran dan keadilan (4:105-152)
Keharusan menjaga persatuan (3:100-109)
Keharusan penguasa memungut zakat (9:103-106)
Keharusan siap siaga terhadap musuh (4:71-76)
Keharusan ummat Islam mempertahankan agamanya dalam barisan yang teratur (61:1-9)
Keharusan wanita pakai jilbab, bila berada di luar rumah (33:59)
Keharusan waspada terhadap tipu muslihat orang yang mempergunakan masjid sebagai alatnya (9:107-110)
Kehebatan hari berbangkit (78:17-20)
Keheranan orang Kafir tentang diutusnya Rasul dari manusia biasa (25:7-16)
Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya (29:56-66)
Kehidupan di hari kemudian (22:1-25)
Kehidupan duniawi adalah bayangan belaka dan kehidupan akhiratlah yang kekal dan abadi (28:60-61)
Kehidupan manusia menuju kesempurnaan (76:1-31)
Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah saw. (2:75-82)
Keinginan orang-orang Kafir hendak keluar dari neraka (40:10-12)
Keingkaran kaum Musyrikin hanyalah karena berpegang teguh kepada tradisi lama (43:16-25)
Keingkaran kaum Saba' terhadap ni'mat Allah dan akibatnya (34:15-21)
Keingkaran-keingkaran orang Kafir dan keadaan mereka di akhirat (34:29-45)
Keingkaran orang-orang Kafir dan bantahan terhadapnya (17:94-100)
Keingkaran orang-orang Kafir terhadap Hari Kebangkitan (27:67-75)
Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-rasul (2:253)
Kejadian-kejadian besar pada Hari Kiamat (56:1-74)
Kejadian-kejadian dalam alam membuktikan kebenaran adanya hari berbangkit (50:6-11)
Kejelekan syirik dan pengaruh syaithan (4:116-122)
Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya (89:15-20)
Kekayaan dan perhiasan hanyalah keni'matan hidup duniawi, sedang kebahagiaan di akhirat hanya dapat dicapai dengan taqwa (43:31-45)
Kekejaman Fir'aun dan pertolongan Allah kepada Bani Israil kaum yang tertindas (28:1-6)
Kekuasaan Allah adalah mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya (31:20-34)
Kekuasaan Allah dan keharmonisan ciptaan-Nya (25:1-3)
Kekuasaan Allah meliputi alam semesta (15:16-27)
Kekuasaan Allah membangkitkan manusia di Hari Kiamat (36:71-83)
Kekuasaan Allah menciptakan alam dan ni'mat-ni'mat yang diberikan-Nya adalah bukti bagi kekuasaan-Nya membangkitkan manusia (78:1-16)
Kekuasaan Allah menghidupkan manusia seperti semula (75:1-15)
Kekuasaan Allah yang tercermin pada alam semesta (40:61-68)
Kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta (67:1-5)
Kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang ta'at dan mengerjakan amal saleh (24:54-57)
Kelahiran Nabi Isa as. (19:23-26)
Kelebihan ummat Islam dari ummat yang lain (3:110-115)
Kelemahan pendirian orang-orang Kafir dalam menyembah selain Allah (22:71-77)
Keluarga 'Imran (3:33-92)
Kemakmuran dan ketenteraman seharusnya menjadikan orang berbakti kepada Allah (106:1-4)
Kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan (61:10-14)
Kemenangan orang-orang Mu'min (23:1-22)
Kemuliaan Lailatul Qadr (97:1-5)
Kemunafiqan adalah dosa yang tidak diampuni Allah (9:79-80)
Kenabian Muhammad saw. dan al-Qur'an adalah bukti kebenaran (27:76-81)
Kendatipun dalil-dalil bagi kemungkinan terjadinya berbangkit di akhirat cukup banyak, namun orang-orang kafir tetap mengingkarinya (23:78-83)
Kepandaian-kepandaian yang diberikan kepada Daud as. dan kekuasaan yang diberikan kepada Sulaiman as. (34:10-14)
Kepalsuan ajaran bahwa Tuhan mempunyai anak (19:88-98)
Kepastian adanya Hari Kiamat (69:1-37)
Kepastian datangnya azab kepada orang-orang Kafir (70:1-18)
Kepastian Hari Kiamat dan kebenaran wahyu (16:1-2)
Kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta sikap-sikap mereka (9:30-37)
Kerajaan Allah meliputi kerajaan dunia dan akhirat (67:1-30)
Kesaksian dalam mu'amalah (2:282-283)
Kesaksian kaum Musyirikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di Hari Kiamat (6:22-32)
Kesalahan-kesalahan manusia akan dinimpakkan Allah pada Hari Kiamat (64:1-10)
Kesatuan agama Allah (4:153-176)
Kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kekuasaan-Nya (6:38-49)
Kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang Mu'min (3:196-200)
Kesombongan Fir'aun dan keganasannya (28:38-42)
Kesucian lahir dan batin (4:43-70)
Kesucian lahir dan batin dalam sembahyang (4:43)
Ketakaburan menjadikan seseorang ingkar kepada kebenaran (16:22-25)
Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia (7:172-174)
Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka (13:28-29)
Ketentuan-ketentuan Allah terhadap isteri Nabi (33:28-34)
Ketentuan-ketentuan pembagian zakat (9:60-61)
Ketentuan-ketentuan peperangan dalam Islam (47:1-38)
Ketidak-sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya (2:104-105)
Keutamaan keluarga Imran (3:33-44)
Kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya (4:97-100)
Kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah swt. (2:243-252)
Kewajiban berlaku adil dan jujur (5:8-11)
Kewajiban bermusyawarat tentang masalah keduniaan (42:38)
Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya (4:84-87)
Kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan dan larangan berlaku sombong dan ria (8:45-47)
Kewajiban mengerjakan shalat biarpun dalam keadaan takut (2:238-239)
Kewajiban mengerjakan shalat dalam keadaan bagaimanapun (4:101-104)
Kewajiban menghormati ibu bapak (46:15-20)
Kewajiban mengikuti wahyu dan akibat menantangnya (7:1-10)
Kewajiban menjalankan agama menurut kadar kemampuan manusia (23:62)
Kewajiban menta'ati perintah Allah dan Rasul-Nya (8:24-26)
Kewajiban menunaikan ibadat kepada Allah (40:13-20)
Kewajiban para washi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya (4:1-6)
Kewajiban Rasulullah saw. menyampaikan agama (5:67-71)
Kewajiban shalat malam atas Nabi Muhammad saw. (73:1-9)
Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia (4:36-42)
Keyakinan tentang keesaan Allah itulah akhirnya yang menang (6:1-49)
Khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim (2:219-220)
Khidhr membetulkan dinding rumah (18:77)
Khidhr membocorkan perahu (18:71-73)
Khidhr membunuh seorang anak (18:74-76)
Kisah Al-Masih 'Isa Putra Maryam (3:45-63)
Kisah ash-haabul kahfi (18:9-26)
Kisah beberapa orang Nabi dan Rasul (7:59-171)(15:51-86)(19:51-65)(21:48-112)(23:23-50)(38:17-88)
Kisah Karun dan kekayaannya yang harus menjadi pelajaran bagi manusia (28:76-82)
Kisah kaum Tsamud (15:80-86)
Kisah Maryam dan Nabi Isa as. (19:16-40)
Kisah Musa as. dan Fir'aun sebagai bukti kebenaran al-Qur'an (28:1-57)
Kisah Musa as. dan Fir'aun sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad saw. (79:15-26)
Kisah Musa as. dengan Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang Kafir (44:17-42)
Kisah Musa as. menerima Taurat hanya diketahui Muhammad saw. dengan wahyu (28:44-47)
Kisah Nabi Adam as. dan pembangkangan Iblis (20:115-127)
Kisah Nabi Daud as. dan Sulaiman as. (27:15-44)
Kisah Nabi Hud as. (7:65-72)(11:50-60)(26:123-140)
Kisah Nabi Ibrahim as. (11:69-83)(15:51-58)(19:41-50)(26:69-104)
Kisah Nabi Luth as. (7:80-84)(11:69-83)(15:59-77)(26:160-175)
Kisah Nabi Musa as. (7:103-171)(11:96-99)(20:9-114)(26:10-68)
Kisah Nabi Nuh as. (7:59-64)(11:25-49)(26:105-122)(71:1-28)
Kisah Nabi Shaleh as. (7:73-79)(11:61-68)(26:141-159)
Kisah Nabi Syu'aib as. (7:85-102)(11:84-95)(15:78-79)(26:176-191)
Kisah Nabi Yusuf as. (12:1-111)
Kisah Nuh as., Musa as., dan Yunus as. untuk jadi tamsil ibarat bagi manusia (10:71-103)
Kisah Nabi Zakarya as. dan Nabi Yahya as. (19:1-15)
Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan (5:27-32)
Kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pelajaran bagi penduduk Mekkah (36:13-29)
Kisah penyembelihan sapi betina (2:67-74)
Kisah Perang Badar dan Uhud (3:121-200)(8:1-75)
Kisah Perang Tabuk (9:38-129)
Kisah tentang ummat-ummat yang dahulu yang mendustakan para Nabi (51:24-60)
Kisah ummat-ummat yang dahulu merupakan peringatan bagi manusia (20:99-104)
Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi (5:64-66)

L
La'nat terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan terhadap orang-orang kafir (2:159-162)
Langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, diciptakan oleh Allah untuk kelanjutan kehidupan manusia yang wajib disyukuri (23:17-22)
Larangan berkhianat dan faedah bertakwa (8:27-29)
Larangan berpihak kepada orang kafir (3:28-30)
Larangan berputus asa terhadap rahmat Allah (39:53-63)
Larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kemudharatan (5:101-105)
Larangan berteman dengan orang-orang yang memusuhi Islam (58:14-22)
Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa (3:130-131)
Larangan melarikan diri dari pertempuran (8:15-19)
Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang (4:148-149)
Larangan memintakan ampun untuk orang-orang Musyrik (9:113-129)
Larangan meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan megundi nasib (5:90-93)
Larangan memperolok-olokkan, banyak prasangka dan lain-lain (49:11-12)
Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan (3:118-120)
Larangan mengharamkan makanan yang halal (5:87-88)
Larangan mengikuti Yahudi dan dan Nasrani (2:119-123)
Larangan menjadikan seseorang dari golongan musuh sebagai teman setia (60:1-6)
Larangan menta'ati orang-orang yang mendustakan kebenaran (68:8-16)
Larangan menyalahi perintah-perintah Allah (8:20-23)
Larangan menyembahyangkan jenazah orang Munafiq (9:84-85)
Luasnya ilmu Allah tidak terhingga (18:109-110)

M
Makanan yang halal dan yang haram (2:172-176)(16:114-119)
Manasik Haji (2:158)
Manusia adalah satu ummat yang dahulunya memeluk agama yang satu (10:19-20)
Manusia diciptakan berbagai bangsa untuk kenal mengenal (49:13)
Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (95:1-5)
Manusia diilhami Allah jalan yang buruk dan yang baik (91:1-15)
Manusia dijadikan Allah tidak dengan sia-sia (75:36-40)
Manusia mengalami proses kehidupan tingkat demi tingkat (84:16-25)
Manusia menjadi jahat karena merasa serba cukup / melampaui batas (96:6-19)
Manusia menjadi kikir karena tamaknya kepada harta (100:1-11)
Manusia menurut fitrah beragama Tauhid (30:30-32)
Manusia yang dalam keadaan terjepit ingat kembali kepada Allah (16:51-60)
Masalah pusaka Kalalah (4:176)
Masa terciptanya alam semesta (32:4-6)
Masing-masing manusia hanya memikul kesalahannya sendiri (35:18-23)
Membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati (2:258-260)
Membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta (79:27-33)
Memperhatikan alam menambah keyakinan terhadap Allah (30:46-49)
Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya (2:97-101)
Menafkahkan harta di jalan Allah (2:261-274)
Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad (3:156-158)
Menasakhkan sesuatu ayat adalah urusan Allah (2:106-113)
Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia (5:94-100)
Mereka yang mendapat pancaran nur Ilahi (24:36-38)
Mereka yang menentang Nabi Muhammad saw. pasti binasa seperti ummat-ummat dahulu yang menentang Rasul-Nya (89:1-14)
Mereka yang telah diberi Kitab, hikmat dan kenabian (6:84-92)
Mereka yang tidak mendapat pancaran nur Ilahi (24:39-40)
Muhammad saw. adalah Rasul yang diutus untuk segenap ummat manusia (33:45-48)
Muhammad saw. adalah seorang yang berakhlak agung (68:1-7)
Muhammad saw. bukan seorang penyair (36:69-70)
Muhammad saw. bukanlah seorang gila, melainkan Rasul, kepadanya diturunkan al-Qur'an (81:15-29)
Muhammad saw. tidak usah bersedih hati terhadap keingkaran kaum Musyrikin (26:1-9)
Musa as. dan Harun as. diperintah menghadap Fir'aun (20:42-56)
Musa as. dan Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin kaum mereka masing-masing (14:4-7)
Musa as. diberi ilham dan hikmah sebagai persiapan untuk menjadi Rasul (28:14-19)
Musa as. dicampakkan ke dalam Sungai Nil untuk menyelamatkan kaumnya dari kekejaman Fir'aun (28:7-13)
Musa as. mendapat nasihat supaya meninggalkan negeri Mesir (28:20-28)
Musa as. menerima wahyu dari Tuhan, Muhammad saw. pun menerima wahyu yaitu al-Qur'an dari Tuhan (27:6-14)
Musa as. pulang ke Mesir dan menerima wahyu untuk menyeru Fir'aun (28:29-32)
Musuh-musuh Nabi Muhammad saw. akan mengalami kehancuran sebagaimana musuh-musuh Rasul dahulu (54:1-55)
Musuh para Nabi akan hancur (38:1-16)

2 komentar:

Henry Zackery mengatakan...

TAJUK PANAS NIE :)

Artis Baru Melampau

blackdevil mengatakan...

@hendry,.
uda ane liat gan,.
lama bgt thu video,.
untung ngk ane download,.
klu ane download,.
bs brp hr yha br selesai download na,.
hehehehehehe

thanks uda berkunjung k sni gan !!!!
:)

Posting Komentar